Curriculum

SWITCH TO ENGLISH

שמחים שיש לנו את האפשרות להמשיך בשגרת הלימודים בעמק! אנחנו ערוכים ללמידה בג'ייסיסי וללמידה מקוונת. סמוך לפתיחת שנת הלימודים בעמק ובמהלך השנה, אנחנו נעדכן באם המפגשים ופעילויות עמק השונות יתקיימו בג'ייסיסי או באופן וירטואלי. אנחנו מחוייבים לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות והרשויות המקומיות המוסמכות ומתוך התחשבות בצרכי הילדים ובבקשות שלכם ההורים.

בעמק אנו מציעים תוכנית לימודים שנתית עשירה, מגוונת ומוקפדת בשפה העברית לילדים בגילאי טרום חובה עד כיתה י' בשני מסלולי לימוד: מסלול לילדים דוברי עברית ומסלול לימוד לילדים שאינם דוברי עברית מהבית.